Banner 01

Pal

Instax Pal (Pistachio Green)

Instax Pal (Pistachio Green)

Máy chụp ảnh KTS mini đầu tiên của Instax Fujifilm
Instax Pal (Lavender Blue)

Instax Pal (Lavender Blue)

Máy chụp ảnh KTS mini đầu tiên của Instax Fujifilm
Instax Pal (Powder Pink)

Instax Pal (Powder Pink)

Máy chụp ảnh KTS mini đầu tiên của Instax Fujifilm
Instax Pal (Milky White)

Instax Pal (Milky White)

Máy chụp ảnh KTS mini đầu tiên của Instax Fujifilm
Instax Pal (Gem Black)

Instax Pal (Gem Black)

Máy chụp ảnh KTS mini đầu tiên của Instax Fujifilm